Realizacijom projekta „Community Center“ od 2003. do 2010., veliki broj Forcinih aktivnosti bio je usmeren prema ženama, a posebno nezaposlenim, samohranim majkama i starijim. U ovim aktivnostima, partner je bila organizacija PAŽ (Požeška Akcija Žena) koja se bavi poboljšanjem kvaliteta života za žena, ostvarivanjem ženskih i ljudskih prava i njihove samorealizacije. Pored toga, sprovedena je saradnja u realizaciji više kampanja koje imaju za cilj animiranje i aktivno učešće žena u društvenom i političkom životu lokalne zajednice.